Ataşehir Avukat

Aldatmaya Neden Olan Öte Kişi Manevi Tazminatta Sorumludur

Öteki kadın/erkek  ya da diğer bir deyişle eşlerin ayrılmasına neden olan diğer kişi bu eylemi nedeni ile manevi tazminattan sorumlu olacak .Buna ilişkin Hukuk Genel Kurul Kararı 2017/1334 Esas ve  No:2017/545 Karar numarası ile yayınlandı.Buna göre her ne kadar eş sadakat sorumluluğu taşısada , sadakat sorumluluğunu ihlal eden eşin bu eylemine diğer kişi de katıldığından her ikisi de bu eylemden birlikte ve müteselsilen sorumlu olacaktır.Kısaca bu haksız eylem tek başınaaldatan  eşe ait olmayıp her ikisi de (öteki kadın/yada erkek) bu haksız eylemden sorumlu olacaktır.

Ataşehir Avukat

TRAFİK KAZALARINA BAĞLI MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

Meydana gelen trafik kazaları neticesinde , zarar görenin yada yakınlarının (hak sahipleri) talep edebileceği tazminata konu kalemler şu şekildedir.

  • Trafik kazasına bağlı ölüm halinde destekten yoksun kalma tazminatı,
  • Trafik kazasına bağlı ölüm halinde Cenaze ve defin giderleri,
  • Trafik kazası neticesinde vefat edenin (müteveffa) , varsa vefatına kadar yapılan tedavi giderleri ve sair masraflar,
  • Trafik kazasına karışan araçta meydana gelen hasara ilişkin maddi tazminat,

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Trafik kazası sonucu vefat eden müteveffanın yaşadığı süre içerisinde bakmakla yükümlü olduğu , baktığı ve destek olduğu kimselerin , ilgili kişinin vefatı dolayısı ile artık  yoksun kaldıkları davaya konu bu desteğin ortadan kalkması sonucu  uğradıkları zararın mahkemeden  talep edilmesine destek yoksun kalma tazminatı denir. Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler şunlardır;

Vefat edenin  ailesi , (Müteveffanın Eşi, Anne, baba, çocuk ve kardeşler)

Müteveffa ile destekten yoksun kalan kişinin akrabalık bağına bakılmaksızın , dava açacak kişinin müteveffanın desteğini aldığını somut şekilde ispat etmesi halinde bu 3. Kişilerde destekten yoksun kalma tazminatı açabilmektedir .

MÜTEVEFFA EĞER  ÇOCUK İSE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Trafik kazasında vefat eden çocuk dahi olsa anne- babası kazaya neden olan sorumluya karşı destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir. Burada önemli olan husus çocuğun ileri ki yaşlarda anne-babaya destek olabilecek güçte ve muktedir birisi olmasıdır. Vefat ile bu ihtimal ortadan kalmış olduğundan anne-baba sorumluya karşı bu davayı yöneltebilir. Bu tazminat kaleminin hesaplanmasında vefat eden çocuğun yaşı ile hayatta kalan anne-babanın mevcut yaşı dikkate alınır ve çocuğun standart yaşam süresi ile anne-babanın standart yaşam süresi üzerinden kurulan kombinasyona bağlı bir hesaplama tekniği ile bu tazminat miktarı belirlenir.

MÜTEVEFFANIN KAZADAN SONRA TEDAVİ GÖRMESİ  VE ARDINDAN VEFATI HALİNDE TEDAVİ VE HASTANE GİDERLERİNE İLİŞKİN TAZMİNAT TALEBİ

Trafik kazasına bağlı olarak , vefat eden şahıs vefatından önce tedavi görmüş ise bu tedavi ve hastane giderleri için yapılan tüm masraf kalemleri sorumludan maddi tazminat olarak talep edilebilir.

VEFAT SONRASI MEYDANA GELEN CENAZE VE DEFİN GİDERLERİ İÇİN TALEP EDİLEBİLECEK TAZMİNAT

Trafik kazası sonrası müteveffaya ait  cenaze ve defin giderleri maddi tazminat kapsamında sorumludan dava yoluyla talep edilecektir. Bu giderler cenazeye ait tüm giderlerdir. Cenazenin taşınası , defin işlemi , ve sair masraflar .

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASINA BAĞLI  MANEVİ TAZMİNAT

Trafik kazasına bağlı ölüm sonucu , vefat edenin yakınları sorumludan (davalı) bu ölüm nedeni ile yaşadığı elem, keder ve derin üzüntüye bağlı olarak manevi tazminat talep edebilir. Bu tazminat zenginleştirici olmamakla birlikte , geride kalan yakınlarının acısını hafifletmek ve bir miktar tatmin amacıyla kanun koyucu tarafından öngörülmüştür. Hakim manevi tazminata ilişkin kararını takdir yetkisini kullanarak belirler. Bu takdir yetkisini tarafların ekonomik durumu , kazanın oluş şekli ve sair hususları  hakkaniyet ölçüsü içinde kalarak kullanır.

YARALAMALI TRAFİK KAZALARINA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVALARI

Trafik kazası sonucu yaralanan kişi buna bağlı olarak tedavi giderlerini , bu kaza nedeni ile çalışamadığı ve mahrum kaldığı kazanca ilişkin  tazminat ve yaşadığı elem-keder dolayısı ile manevi tazminat talep edebilir. İstanbul , Ataşehir , Pendik ,Ümraniye ,Kadıköy ve Kartal bölgesinde yaşayan kimseler  için yetkili mahkeme İstanbul Anadolu Adliyesi yetkili adliyelerdir.

TRAFİK KAZASINA BAĞLI İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI

Trafik kazasına uğrayan ve bu kaza neticesinde malul olan ve yine buna bağlı olarak mesleğini icra edemeyen mağdur buna bağlı olarak maddi tazminat talep edebilir.Bu tazminat kişinin malullük oranı , mesleği ,yaşı ve sair hususlar dikkate alınarak hesaplanır.

TRAFİK KAZASI BAĞLI OLARAK ARAÇTA OLUŞAN MADDİ HASARLARA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVALARI

Trafik kazasına bağlı araçta meydana gelen hasarlar sorumludan ve trafik sigorta şirketinden dava yoluyla istenebilir.

TRAFİK KAZASINA BAĞLI TAZMİNAT DAVALARI  KİME KARŞI AÇILIR

Bu dava kusurlu sürücüye ve ruhsat sahibi farklı ise ruhsat sahibine açılabilecektir. Ayrıca Sigorta şirketine de açılabilecektir. Bu davada davalılar müştereken ve müteselsilen sorumludur.

TRAFİK KAZALARINDA ZORUNLU MALİ SİGORTA KAPSAMINDA  SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU

Trafik kazasına karışan ve kusurlu tarafa ait aracın zorunlu mali sigortasını yapan sigorta şirketi , zarar gören davacıya karşı maddi tazminat miktarıdan ,poliçede belirlenen rakam kadar sorumludur. Davacıya karşı sigorta şirketi ile kusurlu taraf birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

TRAFİK KAZASINA SONRASI (ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI) TRAFİK SİGORTASI BULUNMUYORSA NE YAPILABİLİR :

Zorunlu mali sorumluluk sigortası Karayolları Trafik Kanunu 85.maddesi kapsamında yapılması zorunlu olup aksi halde , sigortasız araçların trafiği çıkması yasaktır. Buna rağmen kazaya karışan aracın sigortası yok ise kurulmuş olan güvence hesabına (sigorta birliği) karşı davayı mağdur taraf yöneltebilir.

Ataşehir Avukat

KIDEM TAZMİNATI DAVALARI

KIDEM TAZMİNATI (ÖDENCE) NEDİR.

Kanunda  yazan koşullar çerçevesinde (haklı nedenle) ve en az bir (1) yıllık çalışma süresini tamamlamış işçinin  iş sözleşmesini sonlandırması sonucu yada işverenin haklı bir nedene dayanmadan işçinin iş akdini fesih ettiği hallerde ; işçinin hak kazandığı alacak yada işverenin ödemesi gereken bedeldir.Kıdem tazminatı işçinin çalıştığı süre dikkate alınarak hesaplanır.Bu hesap işçinin çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden yapılır.Kısaca çalıştığı yıl*30 günlük brüt ücreti = toplam  kıdem tazminatı miktarına karşılık gelir.

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI

İşverenin , iş kanununda  sayılan haklı bir nedene dayanmadan (keyfi olarak ) işçinin iş akdini fesih etmesi halinde , yada işçinin kanunda sayılan  haklı bir nedene dayanarak iş akdini kendisinin fesih etmesi halinde ;işveren işçiye kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.

İşçinin haklı bir nedene dayanarak fesih etme hakkı 4857 sayılı kanunun 24. Maddesinde sayılmıştır.Buna göre sağlık sebepleri ,çalışma koşulları nedeni ile işçinin sağlığının bozulması , işçinin iş yerinde devamlı görüştüğü işveren yada beraber çalıştığı işçinin bulaşıcı hastalık taşıması , ahlak ve iyi niyet koşullarına aykırılık , işçi ile yapılan sözleşmede işçiyi yanıltan ve daha sonra ortaya çıkan esaslı unsurlarda ki işçi aleyhine hata , işverenin işçi yada ailesi aleyhine şeref ve haysiyetini küçük düşürücü söz söylemesi yada cinsel istismarda bulunması hali ,işverenin işçi yada aile üyelerinden birisine karşı sataşmada bulunması , kanuna karşı bir eyleme teşvik etmesi , işçi yada ailesine karşı hapsi gerektirir bir şuç işlemesi, işçinin diğer işçilerin cinsel tacizine uğraması ve işverenin bildirim ve uyarılara rağmen gerekli tedbirleri almaması ,işverence işçinin aylık alacağı kanun veya sözleşmeye uygun  olarak hesaplanmaz yada ödenmezse (fazla mesai alacağı , maaşın ve diğer tatil günleri alacaklarının eksik yada hiç ödenmemesi) ve sair nedenlerle işçi , iş sözleşmesini fesih edebilir. Bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Yine işçinin zorunlu askerlik nedeni ile iş akdini fesih etmesi , kanundan doğan emeklilik hakkını elde etmesi , malul olması ve evlenen kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir (1) yıl içinde sözleşmesini buna bağlı olarak fesih etmesi halinde kıdem tazminatına işçi hak kazanacaktır. İşçi ihbarda bulunmadan iş akdini derhal fesih edebilir ve kıdem tazminatına derhal hak kazanır.

Kıdem Tazminatı Davası Nasıl Açılır?

Kıdem tazminatı davaları iş mahkemelerinde (özel mahkeme) açılabilir. İş mahkemesinin bulunmadığı yerlerde görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir.

Dava dilekçesinde işçi , işe giriş tarih-çıkış tarihlerini , ücretini varsa yazılı sözleşme bilgilerini , işten ayrılma sebebini belirtmelidir.İşçi davasını her türlü yazılı ve sözlü delille ispat edebilir.Bu tip davalarda tanık delili en önemli delil olarak göze çarpmaktadır. Mahkeme toplanan deliller neticesinde dosyayı bilirkişiye tevdi edecek ve yapılan hesaplamayı baz alacaktır.Mahkeme hakimi işçinin haklılığına kanaat getirmesi halinde bilirkişi raporu doğrultusunda kararını verecek ve ödenceye (tazminata)hükmedecektir.İstanbul , Ataşehir , Pendik ,Ümraniye ,Kadıköy ve Kartal bölgesinde yaşayan ve çalışan işçiler için yetkili mahkeme İstanbul Anadolu Adliyesi yetkili adliyelerdir.

KIDEM TAZMİNATININ AVUKAT ELİYLE YÜRÜTÜLMESİ GEREKLİMİDİR.

Kıdem tazminatı davaları avukat eliyle yürütülmesi kanunen zorunlu olmayıp , ihtiyaridir.Fakat bu davalar teknik davalar olup işçinin mahkemesi sürecinde yapacağı hata yada hatalar hak kaybına sebep olacağından ve telafi mümkün olmayacağından profesyonel yardım alması yani avukat tutması yararlı olacaktır.

İHBAR (ÖNEL ) TAZMİNATI NEDİR?

İşveren  tarafından herhangi bir haklı neden oluşmadan ve bildirim sürelerine uymadan  işçinin iş akdini keyfi olarak fesih etmesi halinde (kanunda sayılan iş verence haklı nedenle fesih şartları gerçekleşmeden) işçi ihbar (önel) tazminatına derhal hak kazanır.  Tersi durumda da yani işçi tarafından bildirim sürelerine uyulmadan ve haklı bir nedene dayanılmadan (haklı nedenle derhal fesih hakkı oluşmadan )  iş akdi fesih edilirse  , işveren bu durumda ihbar (önel) tazminatına hak kazanır. Burada önemli olan bildirim koşullarına uymaktır.Eğer iş akdini fesih eden taraf kanunda belirtilen bildirim koşullarına uyar ve bu bildirimi karşı tarafa yaparsa o zaman ihbar tazminatı koşulları oluşmaz. İş akdinin  Altı (6) aydan dolmadan feshi  halinde iki ( (2) hafta önce ihbar yapılmalı ,   çalışma süresi  altı (6) ay  ile bir buçuk (1,5) yıl arasında ise dört (4) hafta önce ihbar yapılmalı , çalışma süresi bir buçuk (1,5) yıl ile üç (3) yıl arasında ise altı 86) hafta önce ihbar yapılmalı , çalışma süresi üç (3) yıldan fazla sürmüş ise sekiz (8) hafta önce ihbar yapılmalıdır.

Taraflardan herhangi biri ihbar (önel) sürelerine uymaz ise bu sürelere ilişkin brüt ücreti ödemekle yükümlü olacaktır.İşveren ihbar (önel)tazminatı derhal ödeyerek bu belirtilen sürelere riayet etmeden iş akdini derhal sonlandırabilir.

İHBAR (ÖNEL )TAZMİNATI ŞARTLARI

Yukarıda belirttiğimiz gibi ihbar tazminatı şartı ; iş akdinin işçi yada işveren tarafından haksız ve bildirim sürelerine uymadan fesih etmesi halinde oluşur. Önemli olan mahkemede bu durumun ispatıdır.İşçi haklı nedenle iş akdini derhal fesih ederse , sözleşmeyi kendisi fesih ettiği için ihbar tazminatına hak kazanmayacaktır.

İHBAR TAZMİNATI DAVASI NEREDE VE NASIL  AÇILIR?

İhbar (önel )tazminatı davası iş mahkemelerinde açılabilir.İş mahkemelerinin olmadığı yerde ise asliye hukuk mahkemeleri görevli olacaktır.Davacı taraf haklılığını ispatlayan vakıa ve delilleri mahkemeye dilekçe ile sunacak ve deliller başka yerde ise istenmek üzere mahkemeden bu delillerin nerede olduğu ve ne için talep edildiğini dilekçesinde belirtecektir.Mahkeme tahkikat esansında delilleri ve varsa tanıkları dinleyerek hüküm kuracaktır.İhbar tazminatı hesabı ise bilirkişi marifeti ile mahkemece yaptırılacak ve bu hesap baz alınarak hüküm kurulacaktır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN SİTE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÜZERİNDNE İRTİBATA GEÇİNİZ.

Ataşehir Avukat

MADDDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

TAZMİNAT (ÖDENCE )  NEDİR?

Sorumlunun ; haksız eylemi sonucu meydana gelen zarar ve ziyanın (kaybın) karşılanmasına tazminat (ödence) denir. Mağdur yani haksız eylem sonucu zarar ve ziyana uğrayan kimsenin bu zarar ve ziyanı tazmin ettirmek için açtığı dava türüne tazminat davası denir.Meydana gelen zarar ve ziyan maddi bir kayba tekabül ediyorsa açılacak dava maddi tazminat davası iken  , kişilik haklarının ihlali dolayısı ile açılacak dava manevi tazminat davasıdır.Her iki şekilde ihlal söz konusu ise maddi ve manevi tazminat davası birlikte açılacaktır.

MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT(ÖDENCE)  DAVALARI  NASIL AÇILIR?

Davayı haksız eylemin mağduru açabilir.Burada önemli olan haksız eylem ile meydana gelen mağduriyet arasında ki illiyet bağıdır  .Açılacak dava ile bu illiyet ve mağduriyet hali ispat edilmelidir.

MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT (ÖDENCE )DAVASI NEREDE AÇILIR?

Tazminat davası   haksız fiilden kaynaklanmış ise , haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesinde açılır .Bu davalarda görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleri yada özel mahkemelerdir.

MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT (ÖDENCE) DAVASI TÜRLERİ NELERDİR?

Maddi-Manevi tazminat davası ile hedeflenen amaç , haksız fiil sonucu zarar gören kimsenin bu zararının giderilmesidir. Açılacak dava türleri de birden fazladır.Destekten yoksun kalma tazminat davası , kıdem-ihbar tazminat davası , kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan  tazminat davası , ecri misilden kaynaklanan  (haksız işgal ) tazminat davası V.S. olmak üzere bir çok tazminat davası vardır.Trafik kazası sonucu araç değer kaybı nedeniyle açılacak tazminat davası, yanlış tedavi sonucu açılacak tazminat davası  gibi sıklıkla karşılaşılan tazminat davaları çeşitleride bulunur.

AÇILACAK MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR

Dava açacak olan mağdur öncelikle, dava açacağı gerçek yada tüzel kişinin haksız fiili sonucu zarar gördüğünü ispat etmelidir.Bu ispat somut deliller ve tanık delili ile birlikte gerçekleşeceği gibi sair deliller ile  de ispatlanabilir. Mahkemeye sunulan somut deliller üzerinden hakim karar verecektir.Meydana gelen maddi zarar ile oluşan hasar bedeli yada ödence miktarı hakimin teknik bilgisi dışında bir hesaplama gerektiriyor ise bilirkişi marifeti ile hakim bu eksikliği yargılama sırasında giderecek ve buna göre hüküm kuracaktır. Manevi tazminatta ise hakim  takdir yetkisini kullanacak ve buna göre davacı haklı ise bir karar oluşturacaktır.

Bu zorlu ve meşakkatli sürecin avukat marifetiyle yönetilmesi mağdur açısında daha isabetli ve faydalı olacaktır.Mağduriyeti ve buna bağlı zararını ispat edemeyen davacı davasını kaybedecekti.

MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT (ÖDENCE) DAVASINDA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENİR?

Meydana gelen maddi zarar mahkemeye sunulan somut deliller dikkate alınarak   bilirkişice yapılacak bir  hesaplama ile belirlenecektir .Manevi tazminatta ise hakim takdir yetkisini kullanacak ve buna göre davacı haklı ise bir karar oluşturacaktır. İstanbul , Ataşehir , Pendik ,Ümraniye ,Kadıköy ve Kartal bölgesinde yaşayan için yetkili mahkeme İstanbul Anadolu Adliyesi yetkili adliyeleridir.

 

Ataşehir Avukat

İŞ KAZALARINDA TAZMİNAT DAVASI

İş kazalarında tazminat davası, iş kazası sonucu yaralanan işçinin veya ölüm halinde işçi yakınlarının açacağı maddi   ve manevi tazminat davası demektir. Olayın meydana geliş şekline savcılık makamı tarafından ceza davası da açılabilmektedir.

İş kazası sonrası açılacak  maddi-manevi tazminat davalarında önemli gördüğümüz bazı ayrıntılar  ve yapılması gereken usulü işlemlerden bahsetmek faydalı ve açıklayıcı olacaktır. İş kazası davalarının hızlı şekilde yürümesi , davacı işçi yada ailesinin uzun yargılama sonucu mağdur olmaması için izlenecek yol ve yönteme kısaca değineceğiz .

İŞ KAZASI YAŞANDIĞINDA  İZLENECEK YOL

İş kazasının meydana gelmesi durumunda iş ve iş verenin izleyeceği yol  şu şekildedir :

İş kazasının ardından derhal  sağlık müdahalesi gerçekleştirilir.

Derhal İşyeri kaza raporu düzenlenir, ve hazırlanan iş kazası tutanağına  iki tanık kimlik bilgileri ile birlikte yazılır , imzaları alınarak tutanak tamamlanır.

Meydana gelen kaza, emniyet veya jandarma birimine en kısa sürede bildirilir.

Yine meydana gelen kaza ; bağlı  Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili birimine bildirilir.

PEKİ HANGİ KAZALAR İŞ KAZASI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.

İşçinin iş yerinde çalıştığı ve bulunduğu  esnada işverene ait yürütülmekte olan iş nedeni ile yada kazaya uğrayan işçinin işveren tarafından başka bir yerde görevlendirilmesi sonrası o işi gerçekleştirirken , ve yine işçinin iş verence temin edilen ve işin ifa edileceği yere getirilip götürülürken  meydana gelen kazalara iş kazası denmektedir.

İŞ KAZASI NEDENİ İLE TAZMİNAT DAVASINA KONU OLAN İŞ KAZALARI HANGİLERİDİR.

İşveren tarafından gerekli koruma önlemlerinin alınmaması yada natamam önlemler ile yetinilmesi halinde iş kazasının meydana gelmesi ve sonucunda işçinin bedeni ve hayati zarara uğraması halidir , bu kazadan dolayı açılacak dava iş kazasına bağlı maddi-manevi tazminat davası olacaktır. İşveren tüm iş güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olup bu zorunluluktan kaçınması meydana gelecek iş kazası yada eksik önlemlerden doğacak tüm  kazalardan işçiye karşı hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

İş mahkemesinde açılacak dava  işçinin yaralanması halinde  cismani zarar nedeni ile maddi-manevi tazminat davası olurken , ölümlü kaza neticesinde açılacak dava destekten yoksun kalma dolayış ile istenen tazminat davası olacaktır.Destekten yoksun kalma davasını işçinin mirasçıları  ve destek gördüğünü ispat edenler 3. Kişiler açabilecektir.

İŞ KAZASI DAVALARI HANGİ MAHKEMELERDE AÇILABİLİR.

İş kazası davaları İş mahkemelerinde açılabilecektir.

İş kazası davaları iş kazasının meydana geldiği yer İş Mahkemesinde , davalı iş verenin ikametgah yer mahkemesinde yada davacının ikametgah yer mahkemesinde açılabilecektir.

İŞ KAZASI DAVASINDA İSTENEBİLECEK KALEMLER NELERDİR.

İş kazası sonucu yaralanan işçi yada ölüm halinde işçi yakınları SGK tarafından ödenen kalemler dışında kalan ve karşılanmayan zarar kalemlerini sorumlu işverenden talep edebilir.

Bu kalemler kısaca  maddi ve manevi zararlardır.

MADDİ ZARARLARIN İÇERİĞİ İSE ŞU ŞEKİLDEDİR.

  • Yaralanma sonucu yapılan ve SGK tarafından karşılanmayan Tedavi giderleri,
  • İşten yoksun kalınan süre sonundan ( Çalışamamaktan )doğan zarar,
  • Hayatının geri kalanında  iş görmemezlik hali söz konusu olacak ise (%100 malul olmak gibi) hayatının geri kalan kısmında uğrayacağı zarar ,ziyan ve buna bağlı  tüm mevcut kaybı;
  • İş kazası sonucu işçinin vefatı halinde ,müteveffa  işçinin bakmakla yükümlü olduğu yada baktığı hak sahiplerinin  destekten yoksunluk nedeni ile ;
  • İşçinin yaralanması yada ölümü halinde meydana gelen manevi üzüntü sonucu   manevi tazminat talep edebilirler.

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (İş kazası nedeniyle)

Bu tazminat türü işçinin kaza esnasında yada kaza sonrası bu kaza nedeni ile ölmesi halinde destek görenler tarafından açılan dava türüdür.biz bu davaya  destekten yoksun kalma tazminatı davası diyoruz. Bu davayı eşi , çocukları , bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve işçinin desteği ile yaşamını sürdüren ve bu destekten yoksun kalan 3. kişiler açabilecektir. Bu dava ile talebe konu tazminata ölçü alınan kriter , müteveffanın yaşasa idi dava açanlara desteğe devam edecek olması ve fakat işçinin ölmesi nedeni ile bu desteğin ortadan kalkması halidir. İstanbul , Ataşehir , Pendik ,Ümraniye ,Kadıköy ve Kartal bölgesinde yaşayan ve çalışan işçiler için yetkili mahkeme İstanbul Anadolu Adliyesi yetkili adliyelerdir.