Konkordato Avukatı

Konkordato yani şirketler için uzlaşma ve borçlarını yapılandırarak ödeme imkanı sunan sistem.

Konkordato nedir?

Konkordato bir nevi borçlu sermaye şirketlerinin borçlarını tasfiyesini (ödemesi) ve ayakta kalarak faaliyetlerini devam ettirmesini yani iflasını önleyen yada tasfiyesine karar verilen borçlu şirketin tasfiyesinin alacaklılar adına yapılmasını sağlayan hukuki bir süreçtir diyebiliriz.
Konkordato süreci sermaye şirketinin talebi ile başlar.Bunun için Konkordato talep eden şirketin İcra ve İflas kanunun 286. Maddesinde belirtilen belgeleri hazırlaması ve bir talep dilekçesi ile asliye ticaret mahkemesine başvurmasına bağlı olarak başlar.Bu belgeler kanuna göre şunlardır.”..a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli mali kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi.
b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler; borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.
c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.
d) Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflası hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.
e) Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları. Şu kadar ki bu şart 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamında küçük işletmeler bakımından uygulanmaz.
Bu madde uyarınca sunulan mali tabloların tarihi, başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün önce olabilir.
Borçlu, konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve kayıtları da ibraz etmek zorundadır.”
Mahkeme yukarıda bahsi geçen belgelerin tamamen sunulduğunu tespit eder etmez derhal geçici mühlet verecektir.Ve mühlet kararı ile borçlunun malvarlığını koruyacak gerekli tüm tedbirleri mahkeme alır.
Mahkemece verilecek geçici mühlet süresi üç ay olup talep halinde ve mahkemece uygun görülmesi halinde en fazla iki ay daha uzatılır.
Mahkeme alacaklıları duruşmaya davet eder , mahkemece atanan komiser mahkeme gününden önce hazırladığı ön raporu mahkemeye sunar.Mahkemenin gerekli görmesi halinde beyanı alınmak üzere atanan komiser mahkemede hazır bulunur.Alacaklılar konkordato talebine karşı beyanlarını ve itirazlarını mahkemeye sunarlar , mahkeme itiraz ve beyanları değerlendirir.
Mahkeme alacaklıların itiraz ve beyanı , komiserin raporu ve tüm belgeler doğrultusunda talep edilen konkordato kararının başarıya ulaşacağına kanaat getirir ise konkordato talep eden borçlu şirket için kesin mühlet karar verir ve geçici komiser yada komiserleri kesin olarak yada başkaca komiser tepiş ederek görevlendirme yapar.
Mahkemece yedi alacaklıyı geçememek kaydı ile alacaklılar kurulu oluşturabilir.
Konkordatonun borçlu bakımından sonuçları şu şekildedir.
Kural olarak borçlu şirket işlerini  komiser nezaretinde devam ettirebilir yalnız mahkemece konkordato kesin mühleti için karar verdiğinde yada daha sonra şirketin bazı faaliyetleri için komiserin izini yapılmasına yahut faaliyetlerin komiser tarafından sürdürülmesine karar verebilir.
Konkordato sırasında borçlu şirket mahkeme izni olmadan kefil olamaz, rehin tesis edemez, karşılıksız taraflarda bulunamaz, devir işlemi yapamaz .Bu işlemlerin izinsiz yapılmaları halinde hükmü yoktur.
Mahkeme yukarıda sayılan işlelerle ilgili kararını atanan komiser ve alacaklılar kurulunun görüşünü almadan veremez.
     Konkordatonun tasdiki için  gerekli şartlar şunlardır.
1- Teklif edilen tutarın , borçlunun iflası halinde alacaklının eline geçecek miktardan daha fazla olduğunun anlaşılması.
2- Teklif edilen tutarla ile borçlu şirket kaynaklarının birbiriyle orantılı olması .
3- Konkordato için hazırlanan ödemeye ilişkin projenin kanunda belirtilen çoğunlukla kabul edilmiş olması.
4- Mahkeme konkordato projesini yetersiz bulursa kendiliğinden veya talep üzerine gerekli gördüğü düzeltmenin yapılmasını isteyebilir
Konkordatonun tasdiki ile birlikte yetkili kişilerin imza yetkisi son bulur.Ticaret siciline konkordato tasfiyesi halinde şerhi düşülür.

Konkordato Avukatı